Strona główna  >  Zarządzenia

Zarządzenie nr 28/13
Rektora
z dnia 14 maja 2013


w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, zm. 2012 r. poz. 742 i poz. 1544) oraz § 75 ust. 2  Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zarządzam, co następuje:


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.


Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, zwanej dalej Uczelnią, odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględniając w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz opinie interesariuszy Uczelni, a także wnioski z monitorowania losów zawodowych absolwentów Uczelni.

§ 2.


1. Funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia podlega systematycznej ocenie, a jej wyniki służą do doskonalenia jakości kształcenia.
2. Uczestnikami procesu doskonalenia jakości kształcenia są pracownicy Uczelni, studenci i absolwenci jako jego interesariusze wewnętrzni oraz instytucje i podmioty otoczenia Uczelni jako interesariusze zewnętrzni. 


II. CELE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI

§ 3.


Celem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia jest:
1) zapewnienie wysokiej jakości działalności dydaktycznej w Uczelni,
2) systematyczna i kompleksowa ocena efektów kształcenia,
3) doskonalenie programów kształcenia poprzez stosowanie mechanizmów służących do ich systematycznego monitorowania i ewaluacji,
4) dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy i zapotrzebowania społecznego,
5) dostarczanie informacji koniecznych do zarządzania procesem kształcenia,
6) ścisłe powiązanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia z misją i strategią Uczelni,
7) upowszechnianie informacji o programach i efektach kształcenia, a także działaniach podjętych w celu doskonalenia jakości kształcenia,
8) kształtowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności w środowisku Uczelni za budowanie kultury jakości kształcenia,
9) podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Uczelni  w lokalnym środowisku poprzez doskonalenie jakości usług edukacyjnych.


III. ZAKRES DZIAŁANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI

§ 4.


Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia obejmuje w szczególności:
1) prowadzenie systematycznej i  kompleksowej weryfikacji zakładanych efektów kształcenia,
2) monitorowanie programów kształcenia w celu ich doskonalenia,
3) określenie  zasad weryfikacji osiąganych efektów kształcenia przez studentów,
4) doskonalenie procesu dyplomowania,
5) zapewnienie wysokiej jakości kadry dydaktycznej,
6) monitorowanie warunków kształcenia, zasobów wspomagających naukę, środków wsparcia dla studentów oraz poziomu satysfakcji ze studiowania na danym kierunku studiów,
7) udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie zapewniania i udoskonalania jakości kształcenia,
8) monitorowanie losów zawodowych absolwentów,
9) publikowanie informacji o oferowanych przez Uczelnię programach i efektach kształcenia,
10) doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
11) budowanie kultury jakości na Uczelni.

§ 5.


1. Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów dokonywana jest w oparciu o wyniki ocen, analiz i opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, a w szczególności powinna uwzględniać:
1) ocenę efektów kształcenia przedstawianą przez Dziekana wydziału, przygotowaną na podstawie opinii nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego określonego kierunku studiów,
2) wnioski z analizy wyników osiągniętych efektów kształcenia przez studentów,
3) wyniki analizy zgodności efektów kierunkowych z potrzebami rynku pracy i zapotrzebowaniem społecznym,
z uwzględnieniem opinii i propozycji interesariuszy zewnętrznych,
4) opinię opiekunów praktyk zawodowych o realizowanych efektach kształcenia,
5) wyniki analizy jakości prac dyplomowych,
6) wyniki monitorowania losów zawodowych absolwentów,
7) inne przydatne informacje, określone w wydziałowym systemie weryfikacji efektów kształcenia.
2.    Systematycznej i kompleksowej weryfikacji zakładanych efektów kształcenia w ramach poszczególnych Wydziałów dokonują Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia, zwane dalej „Wydziałowymi Zespołami”. Wyniki tej weryfikacji mogą stanowić podstawę doskonalenia programów kształcenia.

§ 6.


1. Systematyczne i kompleksowe monitorowanie programów kształcenia w celu ich doskonalenia obejmuje:
1) ocenę zgodności programów kształcenia z misją Uczelni i celami określonymi w strategii rozwoju Wydziału,
2) badanie zgodności kart modułów (sylabusów) z uczelnianym wzorcem karty modułu/przedmiotu,
3) poprawność przypisania punktów ECTS do modułów,
4) analiza obciążeń studentów pracą własną (godziny i ECTS),
5) dostosowanie efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy i potrzeb społecznych,
6) ocenę, o której mowa w §  5 ust. 1, pkt. 1,
7) uczestnictwo interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania efektów kształcenia,
8) współpracę Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
9) pozyskiwanie opinii o efektach kształcenia od podmiotów przyjmujących studentów na praktyki.
2. Systematycznego i kompleksowego monitorowania efektów i programów kształcenia w celu ich doskonalenia dokonują Wydziałowe Zespoły lub inne zespoły/komisje powołane przez Dziekana.

§ 7.


1. Ogólne zasady oceniania studentów określa Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
2. Zasady oceniania efektów kształcenia osiąganych przez studentów wynikają z kart modułów/przedmiotów.
3. Dziekan wydziału ustala wydziałowe procedury:
1) dokumentowania prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych itp.,
2) dokumentowania uzyskanych efektów kształcenia założonych dla kierunków studiów,
3) analizy realizacji efektów kształcenia po zakończeniu cyklu studiów.

§ 8.


1. Praca i egzamin dyplomowy powinny stanowić potwierdzenie osiągnięcia przez studenta wszystkich założonych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
2. Szczegółowe zasady procesu dyplomowania uwzględniają procedurę:
1) wyboru promotora i recenzenta,
2) opiniowania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych,
3) organizacji i dokumentowania egzaminu dyplomowego,
4) analizowania jakości prac dyplomowych.
3. Interesariusze zewnętrzni mogą uczestniczyć w procesie dyplomowania poprzez:
1) sugerowanie tematów prac dyplomowych,
2) udział w egzaminach dyplomowych na pisemny wniosek studenta lub promotora pracy dyplomowej.
4. Zalecane jest łączenie tematyki prac dyplomowych z działalnością naukową nauczycieli akademickich lub ich doświadczeniem zawodowym zdobytym poza Uczelnią.
5. Ocena zgodności prac dyplomowych z kierunkiem studiów oraz profilem kształcenia dokonywana jest przez Wydziałowe Zespoły.
6. W celu zapewnienia wysokiej jakości prac dyplomowych Uczelnia stosuje procedury antyplagiatowe, zgodnie z zasadami określonymi przez Rektora.
7. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu antyplagiatowego na wydziale sprawuje Dziekan.
8. Obsługę systemu antyplagiatowego na szczeblu Wydziału wykonują wyznaczeni przez Dziekana pracownicy.
9. Dziekan zapewnia prawidłowy przebieg procesu dyplomowania na wydziale.

§ 9.


1. Zapewnienie wysokiej jakości kadry dydaktycznej podyktowane jest potrzebą doskonalenia jakości procesu kształcenia i kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich.
2. Zapewnienie wysokiej jakości kadry dydaktycznej obejmuje:
1) ocenę pracy dydaktycznej, w tym zwłaszcza jakość prowadzonych zajęć,
2) weryfikację dorobku naukowego i kwalifikacji dydaktycznych kadry odpowiednio do realizowanych zajęć
i zakładanych efektów kształcenia na danym kierunku studiów,
3) ocena posiadanego doświadczenia zawodowego zdobytego poza szkolnictwem wyższym kadry dydaktycznej na kierunkach o profilu praktycznym,
4) ocenę aktywności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej nauczycieli akademickich.
3. Monitorowanie kadry dydaktycznej dokonywane jest w oparciu o:
1) okresową ocenę nauczycieli,
2) hospitację prowadzonych zajęć dydaktycznych,
3) ankietyzację studentów w zakresie realizacji obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich.
4.   Dziekan realizuje politykę kadrową na wydziale oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej kadry dydaktycznej na prowadzonych na jego wydziale kierunkach studiów.

§ 10.


1. Monitorowanie warunków kształcenia, zasobów wspomagających naukę oraz środków wsparcia dla studentów obejmuje:
1) infrastrukturę dydaktyczną,
2) liczebność grup studenckich (wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych, seminaryjnych, itd.),
3) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych,
4) system praktyk studenckich,
5) system pomocy materialnej,
6) organizację planów zajęć, organizację zajęć,
7) dostępność pomocy dydaktycznych,
8) dostępność i wyposażenie biblioteki, czytelni, baz danych, sieci komputerowych, itp.,
9) organizację i jakość pracy dziekanatów, w tym wykorzystanie zintegrowanego systemu administrowania procesem dydaktycznym.
2. Monitorowania warunków kształcenia, o których mowa w ust. 1, dokonują Wydziałowe Zespoły w oparciu o gromadzoną dokumentację oraz badania ankietowe studentów Uczelni dotyczące satysfakcji ze studiowania na określonym kierunku studiów.

§ 11.


1. Gromadzenie informacji na podstawie opinii podmiotów wymienionych w § 4 pkt 7, ma na celu włączenie środowiska Uczelni i jej otoczenia w proces budowania kultury jakości kształcenia.
2. Informacje od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych mogą stanowić przesłankę do doskonalenia programów kształcenia, w tym efektów kształcenia, ustalenia kierunków doskonalenia kadry dydaktycznej, doskonalenia organizacji i warunków kształcenia oraz poziomu obsługi studenta.
3. Źródłem pozyskiwania opinii interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych mogą być: 
1) badania ankietowe i wywiady,
2) informacje uzyskane w trakcie spotkań (np. seminariów, konferencji),
3) wywiady przeprowadzane przez opiekunów praktyk z podmiotami przyjmującymi studentów na praktyki,
4) inne źródła określone przez Dziekana.
4. Za  pozyskiwanie opinii od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych odpowiada Dziekan, który decyduje także o ich częstotliwości i sposobie dokumentowania.

§ 12.


1. Uczelnia monitoruje losy zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy i zapotrzebowania społecznego. Wykorzystywanym narzędziem badawczym jest ankieta.
2. Ankiety, o których mowa w ust. 2 przeprowadzane są w szczególności po trzech i pięciu latach od zakończenia cyklu kształcenia.
3. Nadzór nad monitorowaniem losów zawodowych absolwentów sprawuje Uczelniany Koordynator ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów, zwany dalej „Uczelnianym Koordynatorem” we współpracy z Biurem Karier i Wydziałowymi Zespołami.

§ 13.


1. Uczelnia jest zobowiązana do publikowania informacji o oferowanych programach i efektach kształcenia.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 powinny być aktualne, obiektywne i łatwo dostępne.
3. Ocena dostępności informacji na temat kształcenia obejmuje:
1) spełnienie wymogu publicznego dostępu do aktualnych i obiektywnie przedstawionych informacji
o programach studiów i zakładanych efektach kształcenia,
2) funkcjonowanie systemu informacyjnego o kartach modułów (sylabusach) w zakresie ich dostępności dla studentów.
4. Publikowane informacje mogą także obejmować opinie i  miejsca pracy absolwentów oraz profil obecnej populacji studentów.
5. Za publikowanie informacji o oferowanych programach i efektach kształcenia odpowiedzialny jest Dziekan.


§ 14.


1.   Doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakość kształcenia należy do zadań Zespołu Rektorskiego ds. Oceny i Ewaluacji Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia, zwanego dalej „Zespołem Rektorskim”.
2.   Zespół Rektorski podejmuje działania mające na celu doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, w szczególności poprzez:
1) ocenę efektywności wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
2) analizowanie zgłaszanych uwag i propozycji nowych rozwiązań ze strony podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
3) przedstawianie Rektorowi propozycji w sprawie ewaluacji wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia wraz z informacją o przewidywanych skutkach wprowadzenia  tych zmian,
4) przedstawianie Rektorowi propozycji w sprawie wprowadzenia programów naprawczych lub korygujących funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

§15.


1. Budowanie kultury jakości obejmuje w szczególności następujące działania:
1) informowanie społeczności akademickiej i jej otoczenia o podejmowanych działaniach mających na celu systematyczne podwyższanie jakości kształcenia na Uczelni,
2) zbieranie opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych na temat funkcjonującego systemu jakości kształcenia,
3) inspirowanie społeczności akademickiej do udziału w procesie budowy jakości,
4) upowszechnianie, realizacja i doskonalenie dobrych praktyk w zakresie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.
2. Budowanie kultury jakości wymaga zaangażowania całej społeczności akademickiej.


IV.STRUKTURA ORGANIZACYJNA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

§ 16.


1. Struktura organizacyjna wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia obejmuje:
1) Rektora,
2) Prorektora ds. Dydaktyki i Studentów,
3) Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, zwany dalej „Uczelnianym Zespołem”,
4) Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia,
5) Zespół Rektorski ds. Oceny i Ewaluacji Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia,
6) Uczelnianego Koordynatora ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów,
7) Dziekanów wydziałów.
2. W ramach wydziału Dziekan może powoływać dodatkowe komisje/zespoły, które będą odpowiedzialne za  realizację   wyznaczonych im zadań, związanych z funkcjonowaniem systemu jakości kształcenia na wydziale.

§ 17.


1.  Do kompetencji Rektora należy:
1)  nadzór nad wdrożeniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu zapewniania jakości kształcenia w Uczelni.
2)  powołanie składu Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia,
3)  wyznaczenie Uczelnianego Koordynatora ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów,
4)  zapewnienie odpowiednich warunków w Uczelni, w tym zwłaszcza jej infrastruktury do prowadzenia procesu  dydaktycznego na wysokim poziomie,
5)  podejmowanie decyzji związanych z ewaluacją wewnętrznego systemu jakości kształcenia.
6)  powołanie w drodze zarządzenia członków Zespołu Rektorskiego spośród nauczycieli akademickich.
2.  Rektor, po zakończeniu danego roku akademickiego przedstawia Senatowi informację o funkcjonowaniu wewnętrznego systemu jakości kształcenia w Uczelni.

§ 18.


Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów:
1) czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem procesu dydaktycznego w Uczelni,
2) zgłasza propozycje nowych rozwiązań z zakresu wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
3) przedkłada Rektorowi sprawozdania z działalności Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, po każdym roku akademickim,
4) współpracuje z samorządem studenckim w zakresie włączenia społeczności studenckiej w proces budowania kultury jakości na Uczelni,
5) organizuje obsługę administracyjną Uczelnianego Zespołu oraz Zespołu Rektorskiego.

§ 19.


1. W skład Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia wchodzą:
1) Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów, jako przewodniczący,
2) Dziekani wydziałów,
3) Uczelniany Koordynator ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów,
4) wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów.
2. Uczelniany Zespół zapewnia prawidłowe funkcjonowanie w Uczelni wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, w szczególności poprzez:
1) przyjmowanie harmonogramu działań do realizacji w Uczelni na każdy rok akademicki,
2) opracowywanie procedur lub wytycznych mających za zadanie prawidłowe funkcjonowanie systemu zapewniania jakości kształcenia,
3) monitorowanie funkcjonowania w Uczelni wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
4) analizowanie podjętych działań pod względem ich skuteczności oraz osiągniętych rezultatów,
5) prezentowanie Zespołowi Rektorskiemu nowych rozwiązań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia,
6) innych zadań wskazanych przez Rektora.
3. Uczelniany Zespół po każdym semestrze przedstawia Zespołowi Rektorskiemu sprawozdanie z realizacji działań podjętych w tym okresie.

§ 20.


1. W skład Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia, powołanych przez Dziekana wchodzą:
1) Dziekan, jako przewodniczący,
2) Prodziekani,
3) Wydziałowy Koordynator programu Erasmus i ECTS,
4) co najmniej dwóch nauczycieli akademickich wskazanych przez Dziekana z każdego prowadzonego na wydziale kierunku studiów,
5) co najmniej po jednym przedstawicielu studentów reprezentujących dany kierunek studiów.
2. Do zadań Wydziałowych Zespołów należy:
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu jakości kształcenia na Wydziałach i realizację ogólnouczelnianych procedur w tym zakresie,
2) ustalanie wewnątrzwydziałowych zasad i procedur zapewniania jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów,
3) inne zadania wyznaczone przez Dziekana.
3. Wyniki prac zespołu są przedstawiane po każdym semestrze Przewodniczącemu Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

§ 21.


1. Do kompetencji Zespołu Rektorskiego ds. Oceny i Ewaluacji Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia należą wszystkie sprawy dotyczące doskonalenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Uczelni, w szczególności zadania określone w § 14.
2. Zespół Rektorski dokonuje oceny funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na podstawie sprawozdań składanych po każdym semestrze przez Uczelniany Zespół.
3. Zespół może również żądać od Dziekanów dodatkowych danych, informacji  lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny jakości kształcenia na danym wydziale.
4. Zespół Rektorski opracowuje i przedstawia Rektorowi raport dotyczący oceny funkcjonowania wewnętrznego sytemu zapewniania jakości kształcenia za rok akademicki, propozycji jego udoskonalania oraz nowych rozwiązań w tym zakresie. W wyjątkowych sytuacjach propozycje zmian mogą zostać przedstawione w trakcie trwania roku akademickiego.
5. Zespół może przedstawiać Rektorowi projekty wewnętrznych aktów prawnych mających na celu doskonalenie wewnętrznego sytemu zapewniania jakości kształcenia.

§ 22.


Uczelniany Koordynator ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów:
1) opracowuje wzór ankiet dla absolwentów, mających na celu monitorowanie ich losów zawodowych,
2) współpracuje z Wydziałowymi Zespołami, w szczególności w zakresie analizy i wdrażania procedur monitorowania losów zawodowych absolwentów oraz pomocy merytorycznej w interpretacji wyników badań na szczeblu poszczególnych Wydziałów,
3) przekazuje informacje o aktualnych rozwiązaniach prawnych w zakresie monitorowania losów zawodowych absolwentów,
4) uzgadnia harmonogram prac związanych z monitorowaniem losów zawodowych absolwentów,
5) opracowuje zbiorcze wnioski z przeprowadzonych badań ankietowych,
6) przekazuje Rektorowi propozycje nowych rozwiązań,
7) współpracuje z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za monitorowanie losów zawodowych absolwentów na szczeblu Uczelni i Wydziałów,
8) gromadzi zbiorcze wyniki przeprowadzonych ankiet.

§ 23.


1. Dziekan odpowiada za określenie zasad i organizację wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na wydziale oraz ustalenie zasad zarządzania każdym funkcjonującym na tym Wydziale kierunkiem studiów.
2. Dziekan zapewnia obsługę administracyjną związaną z realizacją zadań dotyczących funkcjonowania wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

§ 24.


1. Za prawidłowe wdrażanie, realizowanie i ewaluację wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia odpowiadają Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia oraz podmioty wskazane w niniejszym zarządzeniu, w zakresie powierzonych im zadań.
2. Do dnia powołania składów osobowych Zespołów wskazanych w § 16 ust. 1 pkt. 3 i 4, funkcjonują zespoły ds. jakości kształcenia powołane zarządzeniem nr 47/08 Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy z dnia 29 października 2008 r. i zarządzeniem nr 6/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. oraz zarządzeniem Nr 21/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, jednak nie dłużej niż do 30 września 2013 r.

§ 25.


Wszelkie działania nie wymienione w niniejszym Zarządzeniu uzupełniane są na szczeblu Wydziałów w zależności od specyficznych potrzeb systemu jakości kształcenia na danym kierunku studiów.

§ 26.


Traci moc zarządzenie Nr 21/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

 

 


Opublikował: Agata Niedziela (27 maja 2013, 09:35:24)

Ostatnia zmiana: Agata Niedziela (27 maja 2013, 12:58:28)
Zmieniono: poprawki redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 896

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij